Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Apie medžių kirtimą žemės ūkio paskirties žemėje

Prieš kertant medžius reikia išsiaiškinti, ar medžiai yra saugotini ir kokios paskirties žemėje jie auga. Jeigu medžiai auga žemės ūkio paskirties žemėje ir yra saugotini, norint juos genėti ar nukirsti, reikia kreiptis į savivaldybę su prašymu. Jeigu norimas kirsti medis nėra saugotinas arba auga namų valdoje, leidimas medžiui nupjauti nereikalingas ir jį galite tvarkyti savo nuožiūra nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų bei namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų. Lazdijų rajone leidimus saugotinų medžių kirtimui ir genėjimui išduoda Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius, Alytaus rajone - Komunalinio ūkio skyrius. Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo. Saugotini medžiai yra:

 • Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose augantys storesni nei 8 centimetrų skersmens ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai bei storesni nei 16 centimetrų kitų rūšių medžiai;
 • deklaruotuose laukuose augantys storesni nei 20 centimetrų skersmens ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos;
 • valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose augantys storesni nei 20 centimetrų skersmens beržai, eglės ir pušys (1,3 metro aukštyje);
 • auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai - ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose;
 • vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje už kelio pylimo pado augantys medžiai,
 • kaimų, miestų ir miestelių bendro naudojimo teritorijose augantys medžiai;
 • kultūros paveldo objektų teritorijoje žmogaus pasodinti medžiai;
 • augantys privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privačiose namų valdose;

Dar yra keletas atvejų, kuriais medžiai priskiriami saugotiniems, tačiau jie mažai aktualūs Metelių regioninio parko gyventojams. Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos prie Metelių regioninio parko vandens telkinių:

 • upių, upelių - 2 - 10 metrai;
 • ežerų - 10 - 50 metrų*.
*ežerų apsaugos juostos plotis saugomoje teritorijoje, kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas yra:
 • iki 5 laipsnių - 10 metrų;
 • tarp 5 ir 10 laipsnių - 20 metrų;
 • 10 laipsnių ir didesnis - 50 metrų.
Pavyzdžiui, Dusios ežero vandens apsaugos juosta ties Zebrėnų kaimu yra 20 metrų, o ties Barčių kaimu svyruoja nuo 20 ir 50 metrų. Taip pat yra dar keletas atvejų, kai leidimai medžių kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikalingi. Leidimo nereikia kai jie auga:
 • vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;
 • ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;
 • ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;
 • kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas;
 • invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 • formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.
Jei vis dar kyla neaiškumu, daugiau informacijos galite gauti pasikonsultavę su savivaldybių ekologais ir Metelių regioninio parko direkcijos specialistais arba pasiskaityti savivaldybių želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklėse: http://www.infolex.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=10656, http://www.arsa.lt/index.php?3509653030.
Grįžti


  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.