Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Lankytojų centro administratorius

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir vykdo pažintinę, mokomąją, švietėjišką – propagandinę ir kitą veiklą, siekiant supažindinti parko lankytojus su vertingiausiais gamtiniais ir kultūriniais kompleksais bei objektais; skleisti ekologines žinias, suteikti gamtosauginio ir gamtotyrinio darbo įgūdžius;
 • koordinuoja lankytojų centro ekskursinę veiklą;
 • ruošia ir teikia tvirtinti kasmetinį Lankytojų centro administratoriaus veiklos planą;
 • rengia regioninio parko informacijos pateikimo, turistinių maršrutų, edukacines mokymo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • prižiūri lankytojų centro ekspoziciją;
 • Rengia ir įgyvendina edukacines, savanorystės programas, mokomuosius projektus, bendradarbiaujant su kitais Direkcijos darbuotojais;
 • dalyvauja seminaruose, mugėse, parodose ir kituose renginiuose pristatant regioninį parką;
 • rengia paraiškas ekologinio švietimo programoms finansuoti;
 • pastoviai teikia informaciją Lietuvos masinių informacijos priemonių, Lietuvos informacinių centrų, rajonų savivaldybių, mokyklų ir kitų institucijų atstovams bei visuomenei apie organizuojamus renginius ir teikiamas paslaugas Lankytojų centre;
 • pagal kompetenciją bendrauja su leidybinėmis organizacijomis, ruošia tekstus pažintiniams informaciniams leidiniams;
 • lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina lankytojus su Direkcijos vykdoma veikla, saugomais gamtos objektais, augalija ir gyvūnija;
 • dalyvauja Direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje: kaupia, sistemina ir teikia medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, informacinių stendų, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui;
 • prižiūri direkcijos tinklalapį ir socialinių tinklų profilius, nuolat atnaujina informaciją;
 • ruošia metines veiklos ataskaitas;
 • atsako už Lankytojų centro vidaus švarą ir tvarką;
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti humanitarinių mokslų studijų srities, socialinių mokslų studijų krypties; biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities geografijos studijų krypties aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;
 • žinoti Saugomų teritorijų sistemą ir jos veiklos pagrindus, regioninio parko veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
 • mokėti valstybinę ir vieną užsienio kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu;
 • mokėti valdyti informaciją pagal savo darbo sritį : ją sisteminti, apibendrinti bei teikti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
 • laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.