Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Direktorius

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja Direkcijai, organizuoja aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę-rekreacinę, švietėjišką- propagandinę ir kitą Direkcijos veiklą, siekdamas išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;
 • rengia ir teikia Tarnybai tvirtinti metinę Direkcijos veiklos programą, regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas bei organizuoja jų įgyvendinimą, vykdydamas Direkcijos nuostatuose numatytas funkcijas.
 • teikia Tarnybai svarstyti ir vertinti metinę Direkcijos veiklos ir parko būklės ataskaitą, vykdydamas Direkcijai pavestas funkcijas;
 • organizuoja parko teritorijos tvarkymą pagal parko tvarkymo planą (planavimo schemą) ir kitus teritorijų planavimo dokumentus, įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus;
 • pagal kompetenciją organizuoja parko teritorijos apsaugos ir naudojimo režimo kontrolę ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsi, vykdydamas Direkcijai priskirtas funkcijas ir uždavinius;
 • pagal kompetenciją organizuoja kraštotvarkinės bei statybinės veiklos, vykdomos parko teritorijoje, kontrolę, užtikrindamas Direkcijai pavestų funkcijų vykdymą;
 • pagal kompetenciją rengia pasitarimus, siekdamas užtikrinti pasikeitimą informacija;
 • nagrinėja, vertina ir tvirtina Direkcijos skyrių veiklos kasmetines ataskaitas ir darbo planus, užtikrindamas Direkcijos darbuotojų veiklos kontrolę;
 • užtikrina Direkcijos darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką, nustato darbuotojų veiklos sritis, siekdamas užtikrinti Direkcijos darbuotojų darbo kokybę;
 • tvirtina Direkcijos darbuotojų pareigybių aprašymus bei pareigines instrukcijas ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas teisės aktų įgyvendinimą;
 • rengia kitas parko Direkcijos veiklos programas, sutartis bei koordinuoja jų įgyvendinimą, nagrinėja ir teikia išvadas dėl projektinės dokumentacijos derinimo, įgyvendindamas Direkcijai pavestus uždavinius;
 • vykdo Tarnybos pavedimus ir nurodymus, kontroliuoja Tarnybos pavedimų ir teisės aktų vykdymą, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;
 • pasirašo visus Direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derina kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus, organizuodamas Direkcijos veiklą;
 • atstovauja Direkcijai teismuose, vykdydamas Direkcijai pavestas funkcijas;
 • vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros ar miškininkystės studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities geologijos, geografijos studijų krypties, socialinių mokslų studijų srities, technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, kraštotvarkos studijų krypties arba meno studijų srities architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne trumpesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo arba darbo aplinkos apsaugos srityje, arba teisinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau  – Tarnyba) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;
 • išmanyti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų struktūrą, jų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
 • mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Direkcijos veiklą;
 • mokėti rengti įstaigos organizacinius-tvarkomuosius dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 
 • mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu; 
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS  Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
   

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.