Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Vyr. specialistas (kraštotvarkininkas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Direkcijos užsakomųjų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų, detaliųjų planų, techninių projektų) rengimą – sąlygų surinkimą, planavimo organizacijų parinkimą ir kt.;
 • dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar Direkcijos užsakytų teritorijų planavimo dokumentų rengimo , svarstymo, derinimo ir pateikimo tvirtinti procedūrose;
 • nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui sąlygas bei išvadas  regioniniame parke rengiamiems  teritorijų planavimo dokumentams ir statinių projektams;
  vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę ;
 • rengia parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja informacinės infrastruktūros apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą regioniniame parke;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, tobulinimo;
  teikia konsultacijas kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo, projektavimo klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • kaupia ir sistemina statinių ir teritorijų planavimo dokumentų bylų archyvą.
 • rengia ir platina informaciją parko  informacinės sistemos kūrimui, organizuoja jos įgyvendinimą;
 • rengia medžiagą gamtos ir kultūros paveldo vertybėms propaguoti spaudoje, dalyvauja Direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje: kaupia, sistemina ir teiktia medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, informacinių stendų, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui; prižiūri parko tinklalapį, atnaujina informaciją jame;
 • nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai, nagrinėjant teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros  klausimus regioniniame parke;
  vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus statybų, rekonstrukcijų bei kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo bei priežiūros klausimais;
 • vykdo regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus regioninio parko direktoriui, teritorijų planavimo, statybų, rekonstrukcijų ir kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais;
 • rengia ir teikia  regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
 • kontroliuoja, kaip yra laikomasi  regioninio parko lankymosi taisyklių;
 • bendradarbiauja su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais kraštovaizdžio tvarkymo klausimais, teikia jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus ar vykdomus darbus;
 • direktoriaus pavedimu bendradarbiauja su užsienio institucijomis ir organizacijomis, vykdančiomis ūkinę veiklą parko teritorijoje;
 • bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, regioniniame parke gyvenančiais gyventojais jo kompetencijai priskirtoje srityje;
 • organizuoja  direkcijos kompiuterinės įrangos priežiūros darbus;
 • vykdo kraštovaizdžio monitoringą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą, teritorijų planavimą, žemės reformą, miškų tvarkymą, statybas, kitus su jo funkcijomis susijusius teisės aktus;
 • žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko tikslus ir uždavinius;
 • mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
 • mokėti užsienio kalbą;
 • turėti aukštąjį architekto, kraštotvarkininko ar aplinkos inžinieriaus  išsilavinimą;
 • asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas.

 
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.