Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Vyresn. specialistas (rekreacijos specialistas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Vykdo visuomenės šviečiamąjį darbą saugomų teritorijų naudojimo ir kontrolės klausimais parko teritorijoje.
 • Teikia pasiūlymus dėl rekreacinių zonų ir rekreacinių išteklių būklės gerinimo.
 • Rengia ir teikia direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus nustatytoje veiklos srityje.
 • Vykdo regioninio parko lankymo taisyklių laikymosi kontrolę.
 • Vykdo saugomų teritorijų kontrolę.
 • Palaiko ryšius su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos struktūriniais padaliniais, organizuoja ir dalyvauja bendruose reiduose su regioninio parko teritorijos apsaugos ir naudojimo priežiūrą ir kontrolę vykdančiomis institucijomis.
 • Registruoja, kontroliuoja ir derina verslinės žvejybos leidimus. Registruoja ir derina kitų organizacijų išduotus gamtos resursų naudojimo leidimus. 
 • Nagrinėja žemėtvarkos, miškotvarkos ir statybų projektus bei teikia išvadas dėl jų atitikimo įstatymams ir poįstatyminiams aktams, nustatantiems Metelių regioninio parko apsaugos režimą.
 • Organizuoja rekreacinės ir informacinės infrastruktūros apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą parko teritorijoje.
 • Kaupia ir sistemina informaciją apie regioniniame parke esančias rekreacines zonas, rekreacinius išteklius, jų būklę.
 • Vadovaujantis tvarkymo planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais, organizuoja ir vykdo rekreacinių teritorijų pritaikymo  lankymui ir priežiūros darbus.
 • Atsako už hidrometeorologinio posto veiklą.
 • Atsako už darbuotojų instruktavimą saugos darbe ir sveikatos klausimais.
 • Atsako už administracinių teisės pažeidimų registracijos žurnalą.
 • Atsako už Metelių regioninio parko direkcijai priskirtus vandens reguliatorius.
 • Vykdo regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  išmanyti  Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, nekilnojamų kultūros vertybių įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą regioninio parko teritorijoje; administracinių teisės pažeidimų kodekso dalis, reglamentuojančias aplinkos, statybos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir saugomų teritorijų pareigūnų veiklą;   
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę ir užsienio kalbą, žinoti darbo su kompiuteriu pagrindus;
 • žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko tikslus ir uždavinius;
 • asmeninės savybės: sąžiningumas, pareigingumas, darbštumas, komunikabilumas;  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.