Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Vyriaus. specialistas (ekologas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis regioninio parko tvarkymo, gamtotvarkos planais ir projektais, organizuoti, koordinuoti bei vykdyti parko teritorijoje esančių  rezervatų ir draustinių biologinės įvairovės apsaugą, sunaikintų ir pažeistų gamtinių kompleksų bei objektų atkūrimą;
 • vadovaujantis regioninio parko direkcijos veiklos programa, organizuoti ir vykdyti nuolatinius biologinės įvairovės tyrimus ir stebėjimus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu;
 • kaupti informaciją apie teritorijos biologinės įvairovės būklę ir pokyčius. Fiksuoti, sisteminti bei kaupti medžiagą apie regioninio parko biologinę įvairovę;
 • rinkti medžiagą informacijos priemonių (ekspozicijų, informacinių stendų ir leidinių, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui apie regioninio parko biologinę įvairovę, rengiamas programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus. Organizuoti informacijos apie  regioninio parko gamtos paveldo vertybes skleidimą;
 • nustatyta tvarka atstovauti Direkcijai, nagrinėjant biologinės įvairovės apsaugos bei tvarkymo klausimus valstybiniuose regioniniame parke;
 • dalyvauti ekologinio švietimo veikloje, propaguojant biologinę įvairovę bei jų apsaugą;
 • rengti ar dalyvauti rengiant biologinės įvairovės apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, gamtotvarkos projektus ir planus, kitus strateginio planavimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus bei organizuoti jų įgyvendinimą;
 • vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus biologinės įvairovės apsaugos bei tvarkymo klausimais;
 • vykdyti regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
 • teikti pasiūlymus pagal kompetenciją regioninio parko direktoriui gamtos paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo klausimais;
 • rengti ir teikti regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
 • vykdyti valstybinę saugomų teritorijų kontrolę;
 • bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdyti NATURA 2000 teritorijų monitoringą ir priežiūrą;
 • vykdyti viešuosius pirkimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biologinės įvairovės tvarkymą ir apsaugą;
 • žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, valstybinių rezervatų, biosferos rezervato, nacionalinių ar regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
 • mokėti valdyti informaciją:  ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
 • mokėti užsienio kalbą;
 • turėti aukštąjį biologinį ar ekologinį išsilavinimą;
 • asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas.  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.