Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Vyr. specialistas (finansininkas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 • privalėti teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas;
 • užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, pildomi pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus;
 • sudaryti ir teikti tvirtinti Direktoriui direkcijos sąskaitų planą, 
 • sudaryti, pagal poreikį atnaujinti ir teikti tvirtinti direktoriui  tvarkas ir taisykles, kurias įstaiga privalo turėti pagal Vyriausybės patvirtintą galiojančią biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarką;
 • rengti ir laiku pateikti atskaitomybę , direktoriui pasirašius,   Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos;
 • tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į archyvą;
 • aktyviai rengti priemones  materialinių vertybių saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams.
 • teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas,   pagal pareikalavimą- apskaitos dokumentus ir registrus  Direkcijos direktoriui, auditoriams, Valstybinei  saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • teikti Direkcijos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais ;
 • sudaryti darbo sutartis;
 • pildyti  darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • rengti atostogų grafikus;
 • rengti ataskaitas, informaciją kadrų klausimais ir teikti jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
 • užtikrinti raštvedybos tvarkymą direkcijoje , vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, teikti metodinę paramą šiais klausimais  įstaigos darbuotojams;
 • rengti ir teikti derinimui bylų nomenklatūrą;
 • tvarkyti direkcijos archyvą (bylų archyvavimui paruošimas, apyrašų sudarymas);
 • peržiūrėti gautus dokumentus ( korespondenciją), atlikti pirminį jų tvarkymą, registruoti, atiduoti direktoriui, o su jo rezoliucija - vykdytojui;
 • tvarkyti siunčiamuosius bei kitus įstaigoje parengtus dokumentus
 • rengti autorinių sutarčių, sutarčių ūkiniais ir kitais klausimais projektus ir teikti juos Direkcijos direktoriui .
 • rengti įsakymų projektus tvarkomosios- organizacinės veiklos klausimais, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais ir teikti juos Direkcijos direktoriui; pasirašytus įsakymus registruoti įsakymų registracijos žurnaluose. 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus  bei kitus  teisės aktus, reglamentuojančius  ūkinę- finansinę regioninio parko veiklą;
 • darbe vadovautis biudžetinių įstaigų vyriausiųjų finansininkų nuostatais;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti aukštąjį universitetinį specialųjį finansinį- ekonominį išsilavinimą;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą;
 • mokėti valstybinę kalbą, žinoti raštvedybos taisykles;
 • asmeninės savybės- sąžiningumas, pareigingumas, darbštumas, komunikabilumas.  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.